Kvalitetsudvikling


Løbende evaluering af alle aspekter af skolens liv er forudsætningen for enhver udvikling og forbedring og FG har en overordnet evalueringsstrategi, som omfatter evaluering af undervisningen, evaluering af eleverne og evaluering af udvalgte områder, særlige begivenheder, hele skolen.

Evaluering af undervisningen

Evaluering af både den daglige undervisning og projekter i forbindelse med undervisningen foregår løbende i dialog mellem elever og lærere; dette er en intern og formativ evaluering. Ud over den løbende dialog skal alle elever på alle hold to gange årligt evaluere undervisningen og arbejdet i undervisningen anonymt og elektronisk. I forbindelse med denne evaluering af undervisningen, fagligt udbytte og sociale miljø i klassen fokuseres der på klasserumskulturen, elevernes trivsel, undervisningens tilrettelæggelse og arbejdsformerne, arbejdsbyrde, elevernes arbejdsindsats og motivation, deres læringsproces og undervisningsmaterialer. Denne evaluering giver både elever, lærere og ledelse sikkerhed for, at undervisningen tilpasses optimalt.

Evaluering af elevernes faglige standpunkt

To gange årligt får eleverne standpunktskarakterer. I forbindelse med karaktergivning er der en samtale mellem eleven og læreren, hvor elevens karakter og standpunkt drøftes. Skolen indbyder 1.g forældre og elever til en samtale med faglærerne i foråret.

Evaluering af udvalgte områder, særlige begivenheder, hele skolen

Ved afslutningen af hvert FF-forløb evalueres dette af elever (studieportefølje) og lærere. I samarbejdsprojektet (Pædagogisk ledelse i praksis) mellem Frederiksberg Gymnasium, Marselisborg Gymnasium, Campus Bornholm, Odense Katedralskole er der aftalt løbende komparativ evaluering af bl.a. tilrettelæggelse og gennemførelse af flerfaglige-forløb, praktisering af elevdemokrati, intro-forløb, efteruddannelse og lignende.

Medarbejdertrivselsundersøgelsen (MTU)

Hvert tredie år gennemføres en stor medarbejdertrivselsundersøgelse i et stort netværk med andre gymnasier, så der er indbygget benchmarking i evalueringen. Evalueringen behandles i ledelsen, SU og PR.  Sidste MTU kan ses ved at klikke på sidste ord i denne line, så åbner rapporten i et nyt link: MTU 2019-2020

Den årlige elevtrivselsevaluering (ETU)

Hvert efterår deltager alle skolens elever i en omfattende elevtrivselsundersøgelse (ETU). Det er en anonymiseret elektronisk evaluering, der undersøger elevernes tilfredshed med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, udbyttet af undervisningen, forholdet til lærere og andre elever. Vi spørger ind til skolevalg (for 1.g’erne), erhvervsarbejde, mobning, screening af skolens fysiske miljø, screening af skolens æstetiske miljø, anvendelse af IT i undervisningen og fremtidsplaner (for 3.g’erne).

Resultaterne af disse evalueringer udarbejdes dels som en FG specifik skolerapport, dels som en benchmarkingrapport, hvor vi kan se de andre deltagende institutioners hovedresultater og vice versa. Internt  på skolen danner resultatet grundlag for diskussioner i Elevrådet, Pædagogisk Råd og ledelsen om mulige forbedringer og ændringer. Resultatet på klasseniveau danner grundlag for diskussioner i de enkelte klasser mellem teamlærerne og eleverne.

Efter en analyse af årets evalueringsrapport og udvælgelse af fokuspunkter udarbejdes en køreplan for arbejdet i de relevante organer på skolen. FG gennemfører dette kvalitetssikringsarbejde i fællesskab med vores tre netværkskoler: Odense Katedralskole, Marselisborg Gymnasium og Campus Bornholm. Dvs. at der desuden udvælges signifikante resultater til viderebehandling i dette benchmarkingssamarbejde.

Resultaterne af 2019-2020 elevtrivselsevalueringen ligger tilgængelige her. Klik på de sidste ord i denne sætning, så åbnes rapporten i et nyt link: ETU 2019-2020

Indsatsområder 2021-2022
Medborgerskabsdidaktik/dogmerne ind i fagene.
Studierejser og medborgerskab.
Launch af hjemmesiden Mønsterbrydende Science.

Indsatsområder 2020-2021
Medborgerskabsdidaktik ind i undervisningen.
Naturvidenskabeligt projekt med udvikling af nye læremidler.
Den skriftlige progression.

Indsatsområder 2019-2020
Gymnasiet møder højskolen.
Medborgerskabsdidaktik i flerfaglige forløb.
Den digitale progressionsplan.
Events og elevansvar.

Indsatsområder 2018-2019
Gymnasiet møder højskolen: 1.g hold i august
Gymnasiet møder højskolen: 1.g studieretningsklasser i november
Studierejser 2.g med NGO
Social innovation

Indsatsområder 2017-2018
Ny gymnasiereform: grundforløb
Progression i flerfaglige forløb
Studieplan
Eventkalender

Indsatsområder 2016-2017
Gymnasiereformen 2017
Dansk som andetsprog
Mundtlig eksamensforberedelse i A-niveau fag
Studieteknik

Indsatsområder 2015-2016
Lektiegiv ning og lektielæsning
Omlagt elevtid/skriftlighed
Skriftlig progression
AT 2.0