Kvalitetsudvikling


Som gymnasial uddannelsesinstitution skal FG have et kvalitetssikringssystem. Dette beskrives i  Lov om gymnasiale uddannelser  §71 og i kapitel 10, §59-63 i Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser. Systemet skal opstille mål for og udvikling af kvaliteten og skal indeholde:

  • En procedure for inddragelse af elever og lærere omfattende selvevaluering, kvalitetsudvikling og resultatvurdering i forhold til elevernes faglige niveau, trivsel og overgang til videregående uddannelser. §60
  • En årlig selvevaluering og løbende kvalitetsudvikling og resultatvurdering som udmunder i en årlig skriftlig opfølgningsplan med ændringsbehov, løsningsforslag, operationel kvalitetsmål, plan for hvordan handlingerne iværksættes og evalueres. Denne opfølgningsplan drøftes med bestyrelsen og offentliggøres på skolens hjemmeside. De sidste tre års planer skal ligge på hjemmesiden. §62
  • Den løbende kvalitetsudvikling og resultatvurdering
  • En plan for hvordan vores evalueringsstrategi (§19) indgår i dette kvalitetssystem
  • En årlig elevtrivselsmåling (ETU) samt opfølgningsplan herfor som offentliggøres på skolens hjemmeside. §63

I FGs evalueringsstrategi fokuseres på nedenstående fem generelle områder, hvor der for hvert område er fastsat kvalitetsmål, som er grundlag for den årlige selvevaluering og dennes opfølgningsplan:

  1. Elevtrivsel og elevfastholdelse
  2. Evalueringsstrategi: Undervisningsevaluering og Elevernes faglige niveau
  3. Eksamensresultater
  4. Overgangsfrekvens til videregående uddannelser
  5. Særlige indsatsområder: Højskoleprofilen, medborgerskabsdidaktik og events.

Skolens nøgletal kan tilgås her

Skolens kvalitetssikringssystem og evalueringsstrategi til selvevaluering kan ses her.

Skolens selvevaluering 2021-2022 inkl. ETU og opfølgningsplan 2022-2023 kan ses her.

Skolens selvevaluering 2022-2023 inkl. ETU og opfølgningplan 2023-2024 kan ses her.

Evaluering af undervisningen

Evaluering af både den daglige undervisning og projekter i forbindelse med undervisningen foregår løbende i dialog mellem elever og lærere; dette er en intern og formativ evaluering. Ud over den løbende dialog skal alle elever på alle hold to gange årligt evaluere undervisningen og arbejdet i undervisningen anonymt og elektronisk. I forbindelse med denne evaluering af undervisningen, fagligt udbytte og sociale miljø i klassen fokuseres der på klasserumskulturen, elevernes trivsel, undervisningens tilrettelæggelse og arbejdsformerne, arbejdsbyrde, elevernes arbejdsindsats og motivation, deres læringsproces og undervisningsmaterialer. Denne evaluering giver både elever, lærere og ledelse sikkerhed for, at undervisningen tilpasses optimalt.

Evaluering af elevernes faglige standpunkt

To gange årligt får eleverne standpunktskarakterer. I forbindelse med karaktergivning er der en samtale mellem eleven og læreren, hvor elevens karakter og standpunkt drøftes. Skolen indbyder 1.g forældre og elever til en samtale med faglærerne i foråret.

Medarbejdertrivselsundersøgelsen (MTU)

Hvert tredie år gennemføres en stor medarbejdertrivselsundersøgelse i et stort netværk med andre gymnasier, så der er indbygget benchmarking i evalueringen. Evalueringen behandles i ledelsen, SU og PR.  Sidste MTU kan ses ved at klikke på sidste ord i denne line, så åbner rapporten i et nyt link: MTU 2021-2022
Handleplanen foråret 2022 ses her i dette link.

Den årlige elevtrivselsevaluering (ETU)

Hvert efterår deltager alle skolens elever i en omfattende national elevtrivselsundersøgelse (ETU). Det er en anonymiseret elektronisk evaluering, der undersøger elevernes tilfredshed med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø: faglig trivsel, social trivsel, læringsmiljø, pres og bekymringer og mobning.

Resultaterne af disse evalueringer udarbejdes dels som en FG specifik skolerapport, dels som en benchmarkingrapport, hvor vi kan se de andre deltagende institutioners hovedresultater og vice versa. Internt  på skolen danner resultatet grundlag for diskussioner i Elevrådet, Pædagogisk Råd og ledelsen om mulige forbedringer og ændringer. Ledelse og elevråd foretager fokusgruppeinterviews med et repræsentativt udsnit af eleverne for at få ord på resultaterne og få konkretiseret indsatsområder. Resultatet på klasseniveau danner grundlag for diskussioner i de enkelte klasser mellem teamlærerne, eleverne og studieretningslederne.

Efter en analyse af årets evalueringsrapport og udvælgelse af fokuspunkter udarbejdes en køreplan for arbejdet med indsatsområderne i de relevante organer på skolen.

Indsatsområder 2022-2023
Medborgerskab i klasserummet
Udvikling af nyt NV-forløb – (Villum-fonden projekt)
Karaktergivning som kontroversielt emne

Indsatsområder 2021-2022
Medborgerskabsdidaktik/dogmerne ind i fagene.
Studierejser og medborgerskab.
Launch af hjemmesiden Mønsterbrydende Science.

Indsatsområder 2020-2021
Medborgerskabsdidaktik ind i undervisningen.
Naturvidenskabeligt projekt med udvikling af nye læremidler.
Den skriftlige progression.

Indsatsområder 2019-2020
Gymnasiet møder højskolen.
Medborgerskabsdidaktik i flerfaglige forløb.
Den digitale progressionsplan.
Events og elevansvar.

Indsatsområder 2018-2019
Gymnasiet møder højskolen: 1.g hold i august
Gymnasiet møder højskolen: 1.g studieretningsklasser i november
Studierejser 2.g med NGO
Social innovation