Studie- ordensregler og antimobbestrategi


Velkommen til Frederiksberg Gymnasium. Du er nu kommet på en temmelig stor skole med ca. 650 elever og 65 ansatte. For at give rammer for den bedst mulige uddannelse og dannelse af dig, er det nødvendigt at skitsere, hvordan skolen skal fungere, så alle har mulighed for at udvikle sig optimalt uanset køn eller baggrund. Man kan ikke skrive alt i ordensreglerne – men kort sagt, så forventer vi, at du opfører dig hensynsfuldt og deltager aktivt i alle fag.

Vi sammenfatter på Frederiksberg Gymnasium skolens studie- og ordensregler således:

Krav til din opførsel

I almindelighed forudsætter skolen, at du udviser hensynsfuldhed overfor de ansatte og dine kammerater både i skoletiden og ved skoleaktiviteter udenfor skoletiden. Vi omgås hinanden med respekt i adfærd, sprogbrug og attituder. Giv plads til nye indtryk og forskellighed, og lyt til dine lærere og dine kammerater.

Når du er elev på Frederiksberg Gymnasium, forventer vi af dig

 • at du er til rådighed for undervisning på alle ugens hverdage mellem kl. 8 og 16, samt at du dagligt orienterer dig på skolens intranet Lectio og Edulife om evt. nye informationer – f.eks. om skemaændringer mv.
 • at du møder forberedt til undervisningen, medbringer relevant materiale og deltager aktivt. I idræt skal du møde omklædt.
 • at du gennem din adfærd i klassen og på skolen bidrager til et godt arbejds- og undervisningsmiljø.
 • at du afleverer de stillede hjemmeopgaver rettidigt, og at opgaverne lever op til de krav, vi stiller til kvalitet og omfang. Afleveringen foregår direkte til din lærer – enten personligt eller elektronisk.
 • at du afleverer opgaver, som du selv har produceret – dvs. afskrift eller citater uden kildeangivelse er ikke tilladt og kan medføre sanktioner.
 • at du deltager i prøver i årets løb, fx i terminsprøver, årsprøver og lignende, og overholder FG´s eksamensreglement.
 • at du deltager aktivt i fællestimer, hyttetur, ekskursioner, studieture mv.
 • at du aktivt bekæmper tendenser til mobning af andre.
 • at du omgås skolens inventar – dvs. lærebøger, IT-udstyr, møbler etc. – på en ansvarsfuld måde. Du skal rydde op efter dig og efterlade inventar og lokaler i ordentlig stand.
 • at du agerer respektfuldt og hensynsfuldt på elektroniske medier i forbindelse med alt, der har en relation til skolen og de tilknyttede fællesskaber.
 • at du respekterer, at der på skolen hverken må udøves religiøse eller ideologiske handlinger med mindre det indgår som en del af en undervisningsaktivitet.
 • at du respekterer følgende overordnede regler for brug af mobiltelefoner og computere i undervisningen: Det er læreren, der afgør, hvornår elektroniske hjælpemidler anvendes. Mobiltelefoner (på flytilstand) parkeres i klassens mobilkasse i undervisningstiden, og computere skal være lukket med mindre læreren siger andet.
 • at du er påklædt, så man kan se og genkende dit ansigt.

Forsømmelser

Du har pligt til at deltage aktivt i undervisningen. Dette omfatter både, at du møder op til timerne, og at du rettidigt afleverer de stillede hjemmeopgaver, at du deltager i ekskursioner, hytteture og andre arrangementer udenfor skoletiden, som er godkendt af rektor. Alle former for fravær medregnes, når skolen opgør dit samlede fravær – også sygdom, busforsinkelser, læge- eller tandlægebesøg, køreprøveundervisning, session samt ferie og fridage, som du holder udenfor skolens ferieplan. Skolens administration opgør og offentliggør dit fravær regelmæssigt – både fremmødet til timerne og dine skriftlige afleveringer af hjemmeopgaver. Du har adgang til at læse din opgørelse på Lectio. Hvis du ikke er fyldt 18 år er du forpligtet til at give dine forældre adgang til oplysningerne. Skolen forventer, at du via Lectio orienterer skolen ved al fravær. Vi vil gerne kende årsagen til fraværet, og hvor lang tid fraværet kan forventes at vare.

 

Som hovedregel gælder det, at hvis dit fravær overstiger 10% samlet (tilstedeværelse eller skriftlig), kan der reageres med følgende:

 • Besked fra rektor med varsling om yderligere konsekvenser, hvis fraværsprocenten ikke sænkes.
 • Samtale med studievejleder om årsagen til fraværet, gode studievaner og hjælp til organisering af dagligdagen.
 • Henvisning til obligatorisk deltagelse i lektiecafé ved manglende skriftlige afleveringer.
 • Skriftlig advarsel.
 • Fortabelse af retten til SU.
 • Henvisning til at aflægge prøve i udvalgte eller alle afsluttende fag.
 • Ingen oprykning til næste klassetrin.
 • Udmeldelse af skolen.

Hvis eleven er under 18 år, orienteres forældre via brev i e-boks.

 

Hvis dit fravær kommer op på tre ugers samlet varighed på grund af sygdom, kan rektor kræve en lægeerklæring om evt. sygdom. Dette gælder også ved mere end tre ugers samlet fravær i idræt. Udgifterne til lægeerklæringen afholdes af eleven. I idræt kan idrætslæreren efter konkret vurdering fritage dig for undervisningen i op til 2 uger. Fritagelse derudover kræver rektors godkendelse.

Ved udeblivelse fra eksamen og terminsprøver kræves en lægeerklæring eller lægeudtalelse samme dag. Denne betales af eleven selv.

Oprykning til næste klassetrin

Dit fravær vil ved årets afslutning også indgå i rektors afgørelse, om hvorvidt du kan blive oprykket til næste klasse. Manglende deltagelse i årsprøver, herunder prøve i naturvidenskabeligt grundforløb (NV) og almen sprogforståelse (AP) samt manglende aflevering af opgaven i dansk og/eller historie og studieretningsopgaven i 2.g medfører normalt udelukkelse fra oprykning til næste klasse. I forbindelse med manglende deltagelse i prøver og eksaminer kan du for egen regning blive bedt om en lægeerklæring/lægeudtalelse som dokumentation for udeblivelsen.

Du vil normalt ikke blive rykket op, hvis gennemsnittet af dine karakterer ved årets slutning er mindre end 2,0 efter 7-trinskarakterskalaen.

Rygning, alkohol og rusmidler

Frederiksberg Gymnasium er en røgfri skole, hvor rygning ikke er tilladt i skoletiden.

Rygning, herunder e-cigaretter, snus og indtagelse af andre tobaks- eller nikotinprodukter, er altså forbudt på skolens område. Det samme gælder euforiserende stoffer og alkohol.

Indtagelse af alkohol på skolen er ikke tilladt, undtagen ved særlige lejligheder. Det er ikke tilladt at møde påvirket op til hverken undervisning eller andre arrangementer. På skolens studierejser i 2.g må der ikke indtages alkohol.
Indtagelse og besiddelse af euforiserende stoffer på skolens område medfører bortvisning fra skolen og i gentagelsestilfælde eller særligt grove tilfælde udmeldelse.

Oprydning

Du og din klasse har ansvaret for, at klasselokalet er ryddet op og at stolene sat op, når I forlader klassen. Det er også elevernes ansvar, at gangarealet uden for klassen ser pænt ud. Efter afslutningen af hver time forventes det, at alle rydder op og efterlader lokalet helt opryddet og klar til næste time.

Studiekort

Studiekortet er personligt. Du skal passe godt på det og altid have det på dig. Kortet skal fremvises på forlangende. Hvis du mister dit studiekort, skal du straks meddele det på kontoret eller skrive en mail til bs@frederiksberggymnasium.dk. Udstedelsen af et nyt studiekort koster kr. 100,00. Bemærk: Studiekortet er kodet til at give dig adgang til gymnasiet i åbningstiden, selvom hoveddøre og indgangen til cykelkælderen er aflåst.

Brud på studie- og ordensregler

Brud på Frederiksberg Gymnasiums studie- og ordensregler kan medføre følgende sanktioner fra rektor:

 1. Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
 2. Genstande, fx mobiltelefoner, kan konfiskeres i normalt op til et døgn.
 3. Betingede advarsler ved fx snyd eller generende adfærd. I tilfælde af snyd bortfalder advarslen ikke ved skoleårets afslutning.
 4. Bortvisning/midlertidig udelukkelse fra undervisningen i op til 10 undervisningsdage.
 5. Overflytning til en anden institution.
 6. Udmeldelse (dvs. permanent udskrivning) i særligt alvorlige tilfælde.

Klik på linket her, så åbner retsinformation: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1338

Anti-mobbestrategi – Frederiksberg Gymnasium

Værdigrundlag for alle på Frederiksberg Gymnasium

På Frederiksberg Gymnasium er vi alle forskellige. Samtidig er vi en del af et fællesskab, som vi alle er ansvarlige for er rummeligt, varmt og trygt.

 

Definition af mobning

Ved mobning forstår vi det at et menneske udsættes for nedværdigende og krænkende behandling, fx fysisk, verbalt eller ved brug af et digitalt/socialt medie.

Mobning er ofte et udtryk for en dysfunktionel gruppedynamik, hvor fællesskabet er baseret på at holde nogen ude eller nedgøre enkelte individer – i stedet for at have noget positivt at være sammen med. Det betyder, at mobning skal løses i fællesskab med hele gruppen (ofte klassen).

 

Forebyggelse af mobning
På Frederiksberg Gymnasium forbereder vi unge mennesker fagligt og socialt på fremtiden. Vi uddanner og danner hele mennesker. Det gør vi bl.a. igennem opbygning af gode fællesskaber på højskoleopholdene i 1.g, klare rammer i forbindelse med undervisningen og mange muligheder for at være sammen uden for skoletiden.

Klassens lærere har stor betydning for, om eleverne har det godt. Eleverne er sammen med lærerne hele skoledagen. Derfor er det naturligt, at klassens team spiller en væsentlig rolle – sammen med klassens studievejleder – når fællesskabet i klassen skal vedligeholdes. Det er i den sammenhæng vigtigt, at elever og lærere løbende vedligeholder fællesskabet og samtidig er opmærksom på tegn på mobning. Frederiksberg Gymnasium er til for eleverne. Vi anser det derfor for vigtigt, at vi taler med eleverne og inddrager dem i vedligeholdelsen af fællesskabet. Vi lægger vægt på åbne og tillidsfulde samtaler om den gode skoletid. Den tillidsfulde samtale supplerer vi med årlige undervisningsmiljøundersøgelser.

 

Handling i forbindelse med mobning

Til eleverne

Du eller dine kammerater på skolen kan komme ud for mobning. Hvis du oplever det, er det vigtigt at du siger fra. Det er aldrig forkert at sige fra over for mobning. Vi vil ikke se på, at nogen bliver skubbet ud af fællesskabet. Derfor er det vigtigt, at du finder en medarbejder på skolen, som du kan betro dig til, så mobningen kan blive stoppet.

Til medarbejdere

Hvis du som medarbejder oplever mobning blandt eleverne, er det vigtigt, at du straks støtter den mobbede. Det er vigtigt, du giver eleven mulighed for at tale om hændelsen. Tag dig derfor tid til at tale med eleven. Mobningen må ikke gemmes væk. Derfor er det vigtigt, at du underretter elevens klasselærer og studievejleder, som vil følge op på sagen.

Til ledelse

Ledelsen skal sørge for at alle elever og ansatte på skolen er bekendt med anti-mobbestrategien og arbejder med den. Alle lærere og andre relevante personer skal have en opdateret viden om mobning, og skolen skal have ressourcepersoner, der er særligt uddannede til at tage hånd professionel hånd om konkrete tilfælde af mobning. Ledelsen skal yde konstruktiv, aktiv støtte til de team og lærere, der møder mobbeproblematikken i deres arbejde.

 

Reaktioner og sanktioner

Skolens officielle reaktion, hvor mobning er konstateret, skal være hensigtsmæssig. Den skal primært have til formål, at mobbeofferet oplever et tilfredsstillende udfald af sagen, og at det fællesskab, mobbeofferet er en del af, får hjælp til at bygge et andet grundlag for fællesskabet op. Det kan ske gennem konfliktmægling, gruppeøvelser, faciliteret dialog og fællesskabsstyrkende oplevelser.

Hvis der er behov for egentlige sanktioner, anvendes sanktionerne i skolens studie- og ordensregler.

 

Klageadgang

Der kan gøres indsigelse mod skolens behandling af mobbesager til skolens rektor.

Hvis skolen ikke reagerer på henvendelser om mobning af elever, kan der klages til Den nationale klageinstans for mobning på klageinstans@dcum.dk

Endelig kan der klages over skolens afgørelser, se skolens studie- og ordensregler.