Studie- og ordensregler


Velkommen til Frederiksberg Gymnasium. Du er nu kommet på en temmelig stor skole med 700 elever og 70 ansatte. For at give rammer for den bedst mulige uddannelse og dannelse af dig, er det nødvendigt at skitsere, hvordan skolen skal fungere, så alle har mulighed for at udvikle sig optimalt uanset køn eller baggrund. Man kan ikke skrive alt i ordensreglerne – men kort sagt, så forventer vi, at du opfører dig hensynsfuldt og deltager aktivt i alle fag.

Vi sammenfatter på Frederiksberg Gymnasium skolens studie- og ordensregler således:

Krav til din opførsel

I almindelighed forudsætter skolen, at du udviser hensynsfuldhed overfor de ansatte og dine kammerater både i skoletiden og ved skoleaktiviteter udenfor skoletiden. Vi omgås hinanden med respekt i adfærd, sprogbrug og attituder. Giv plads til nye indtryk og forskellighed, og lyt til dine lærere og dine kammerater.

Når du er elev på Frederiksberg Gymnasium, forventer vi af dig

 • at du er til rådighed for undervisning på alle ugens hverdage mellem kl. 8 og 16, samt at du dagligt orienterer dig på skolens intranet Ludus og Edulife om evt. nye informationer – f.eks. om skemaændringer mv.
 • at du møder forberedt til undervisningen, medbringer relevant materiale og deltager aktivt. I idræt skal du møde omklædt.
 • at du gennem din adfærd i klassen og på skolen bidrager til et godt arbejds- og undervisningsmiljø.
 • at du afleverer de stillede hjemmeopgaver rettidigt, og at opgaverne lever op til de krav, vi stiller til kvalitet og omfang. Afleveringen foregår direkte til din lærer – enten personligt eller elektronisk.
 • at du afleverer opgaver, som du selv har produceret – dvs. afskrift eller citater uden kildeangivelse er ikke tilladt og kan medføre sanktioner.
 • at du deltager i prøver i årets løb, fx i terminsprøver, årsprøver og lignende.
 • at du deltager aktivt i fællestimer, hyttetur, ekskursioner, studieture mv.
 • at du aktivt bekæmper tendenser til mobning af andre.
 • at du omgås skolens inventar – dvs. lærebøger, IT-udstyr, møbler etc. – på en ansvarsfuld måde. Du skal rydde op efter dig og efterlade inventar og lokaler i ordentlig stand.
 • at du agerer respektfuldt og hensynsfuldt på elektroniske medier i forbindelse med alt, der har en relation til skolen og de tilknyttede fællesskaber.
 • at du respekterer, at der på skolen hverken må udøves religiøse eller ideologiske handlinger med mindre det indgår som en del af en undervisningsaktivitet.
 • at du respekterer følgende overordnede regler for brug af mobiltelefoner og computere i undervisningen: Det er læreren, der afgør, hvornår elektroniske hjælpemidler anvendes. I de perioder af undervisningen, hvor disse ikke anvendes, skal de på ingen måde trække opmærksomhed. Det betyder, at mobiltelefoner skal opbevares på lydløs funktion i tasken, og computere skal lukkes.
 • at du er påklædt, så man kan se og genkende dit ansigt.

Forsømmelser

Du har pligt til at deltage aktivt i undervisningen. Dette omfatter både, at du møder op til timerne, og at du rettidigt afleverer de stillede hjemmeopgaver, at du deltager i ekskursioner, hytteture og andre arrangementer udenfor skoletiden, som er godkendt af rektor. Alle former for fravær medregnes, når skolen opgør dit samlede fravær – også sygdom, busforsinkelser, læge- eller tandlægebesøg, køreprøveundervisning, session samt ferie og fridage, som du holder udenfor skolens ferieplan. Skolens administration opgør og offentliggør dit fravær regelmæssigt – både fremmødet til timerne og dine skriftlige afleveringer af hjemmeopgaver. Du har adgang til at læse din opgørelse på Ludus. Hvis du ikke er fyldt 18 år er du forpligtet til at give dine forældre adgang til oplysningerne. Skolen forventer, at du via Ludus orienterer skolen ved al fravær. Vi vil gerne kende årsagen til fraværet, og hvor lang tid fraværet kan forventes at vare.

 

Som hovedregel gælder det, at hvis dit fravær overstiger 10% samlet (tilstedeværelse eller skriftlig), kan der reageres med følgende:

 • Besked fra rektor med varsling om yderligere konsekvenser, hvis fraværsprocenten ikke sænkes.
 • Samtale med studievejleder om årsagen til fraværet, gode studievaner og hjælp til organisering af dagligdagen.
 • Skriftlig advarsel.
 • Henvisning til at aflægge prøve i alle afsluttende fag.
 • Fortabelse af retten til SU.
 • Ingen oprykning til næste klassetrin.
 • Udmeldelse af skolen.

 

Hvis dit fravær kommer op på tre ugers samlet varighed på grund af sygdom, kan rektor kræve en lægeerklæring om evt. sygdom. Dette gælder også ved mere end tre ugers samlet fravær i idræt. Udgifterne til lægeerklæringen afholdes af eleven. I idræt kan idrætslæreren efter konkret vurdering fritage dig for undervisningen i op til 2 uger. Fritagelse derudover kræver rektors godkendelse.

Oprykning til næste klassetrin

Dit fravær vil ved årets afslutning også indgå i rektors afgørelse, om hvorvidt du kan blive oprykket til næste klasse. Manglende deltagelse i årsprøver, herunder prøve i naturvidenskabeligt grundforløb (NV) og almen sprogforståelse (AP) samt manglende aflevering af opgaven i dansk og/eller historie og studieretningsopgaven i 2.g medfører normalt udelukkelse fra oprykning til næste klasse. I forbindelse med manglende deltagelse i prøver og eksaminer kan du for egen regning blive bedt om en lægeerklæring/lægeudtalelse som dokumentation for udeblivelsen.

Du vil normalt ikke blive rykket op, hvis gennemsnittet af dine karakterer ved årets slutning er mindre end 2,0 efter 7-trinskarakterskalaen.

Rygning, alkohol og rusmidler

Rygning, herunder også e-cigaretter og snus, euforiserende stoffer og alkohol er ikke tilladt på skolens område. Frederiksberg Gymnasium er en røgfri skole, hvor rygere henvises til at gå helt udenfor skolens matrikel, når de skal ryge. Rygning er således ikke tilladt, hverken i gårdhaverne eller på terrasserne. Rygning er endvidere ikke tilladt foran indgangene til skolen, men skal foregå uden for det afmærkede områder foran dørene, så en røgfri indgang til skolen og et røgfrit miljø på skolen sikres. Indtagelse af alkohol på skolen er kun tilladt ved særlige lejligheder. Det er ikke tilladt at møde påvirket op til hverken undervisning eller andre arrangementer. Indtagelse og besiddelse af euforiserende stoffer på skolens område medfører bortvisning fra skolen og i gentagelsestilfælde eller særligt grove tilfælde udmeldelse.

 

Oprydning

Du og din klasse har ansvaret for, at klasselokalet er ryddet op og at stolene sat op, når I forlader klassen. Det er også elevernes ansvar, at gangarealet uden for klassen ser pænt ud. Efter afslutningen af hver time forventes det, at alle rydder op og efterlader lokalet helt opryddet og klar til næste time.

Studiekort

Studiekortet er personligt. Du skal passe godt på det og altid have det på dig. Kortet skal fremvises på forlangende. Hvis du mister dit studiekort, skal du straks meddele det på kontoret eller skrive en mail til bs@frederiksberggymnasium.dk. Udstedelsen af et nyt studiekort koster kr. 200,00. Bemærk: Studiekortet er kodet til at give dig adgang til gymnasiet i åbningstiden, selvom hoveddøre og indgangen til cykelkælderen er aflåst.

Brud på studie- og ordensregler

Brud på Frederiksberg Gymnasiums studie- og ordensregler kan medføre følgende sanktioner fra rektor:

 1. Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
 2. Genstande, fx mobiltelefoner, kan konfiskeres i normalt op til et døgn.
 3. Betingede advarsler ved fx snyd eller generende adfærd. I tilfælde af snyd bortfalder advarslen ikke ved skoleårets afslutning.
 4. Bortvisning/midlertidig udelukkelse fra undervisningen i op til 10 undervisningsdage.
 5. Overflytning til en anden institution.
 6. Udmeldelse (dvs. permanent udskrivning) i særligt alvorlige tilfælde.

Link til retsinformation:Bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017.