Prøver og eksamen


Krav til studentereksamen

Der er mange detaljer og krav til en studentereksamen. De krav, der angår prøver og eksamen, er kortfattet beskrevet her. Du er meget velkommen til at får mere information på skolens kontor.  De gældende regler er:

 • Man skal i alt tage 10 eksaminer
 • Det er et krav, at man tager mindst tre mundtlige og mindst tre skriftlige eksaminer.
 • I A-niveaufag med både mundtlig og skriftlig eksamen skal man op enten mundtligt, skriftligt eller begge dele.
 • Skriftlig dansk er en obligatorisk eksamen.
 • Man skal tage mindst to eksamener i løbet af 1.g og 2.g.
 • Alle skal i 3.g skrive et studieretningsprojekt (SRP) og forsvare det til en mundtlig eksamen.

Det er Undervisningsministeriet, som bestemmer, hvilke eksaminer den enkelte elev skal tage. Det er Frederiksberg Gymnasium, som bestemmer, hvilke årsprøver den enkelte elev skal tage.

Information om regler og procedurer for afholdelse af prøver og eksamen er at finde på skolens administrative intranet, Lectio.

 

Procedure for klager over eksamen og karakterer

Hvis du ønsker at klage over en årskarakter, en eksamenskarakter eller et prøveforløb, skal du skrive en formel klage til rektor. 

Forløbet for en klage over skriftlig og mundtlig eksamen

Klagen skal være skriftlig, og klagefristen er 2 uger, fra karakteren er offentliggjort. Klagen skal være individuel, og den skal præcist og konkret beskrive de faktiske omstændigheder, der ligger til grund for klagen. Klagen kan fx omhandle eksaminationsgrundlaget (prøvespørgsmål, opgaver eller lignende), selve prøveforløbet eller bedømmelsen.

 1. Eleven sender sin skriftlige klage til rektor.
 2. Rektor afgør, om klagen skal afvises eller fremmes.
 3. Hvis klagen fremmes, så forelægger rektor klagen for bedømmerne, der hver skriver en faglig udtalelse til rektor.
 4. Rektor forelægger udtalelserne for klageren, der får mulighed for at komme med kommentarer.
 5. Rektor træffer en afgørelse. Denne kan være en af følgende muligheder.
  – Tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse)af en skriftlig prøve
  – Tilbud om en ny prøve (omprøve)
  – At klageren ikke får medhold i klagen.
 6. Eleven informeres skriftligt om afgørelsen.
 7. Eleven kan derefter klage til ministeriet, men kun over retlige forhold. Se yderligere om retlige forhold nedenfor.

Hvis eleven får tilbudt ombedømmelse eller omprøve, så er det elevens beslutning, om vedkommende vil tage imod tilbuddet. Den nye karakter erstatter den tidligere. 

Forløbet for en klage over afsluttende standpunktskarakter
Klage over årskarakterer skal være indgivet senest 10 dage efter offentliggørelse af karakteren. 

 1. Hvis en elev henvender sig med utilfredshed over en årskarakter, henvises eleven til først til at tage en snak med læreren, så vedkommende får mulighed for at forstå karaktergivningen.
 2. Hvis eleven stadig ikke forstår/er enig i karakteren, skal vedkommende skrive en begrundet klage til rektor. 
 3. Rektor afgør, om klagen skal afvises eller fremmes.
 4. Hvis klagen fremmes, så forelægger rektor klagen for læreren, der skriver en faglig udtalelse.
 5. Rektor forelægger udtalelsen for eleven, der får mulighed for at komme med  kommentarer. 
 6. Rektor træffer en afgørelse. 
 7. Eleven kan derefter klage til ministeriet, men kun over retlige forhold. Se yderligere om retlige forhold nedenfor.

Læs mere om klager over afsluttende standpunktskarakter i Kapitel 13 § 74 i bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser (retsinformation.dk).


Klager over retlige forhold

En elev, der har klaget til sin skole over en prøve eller eksamen, men ikke har fået medhold eller som ikke er tilfreds med skolens afgørelse, kan klage over afgørelsen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det er kun retlige forhold i forbindelse med skolens afgørelse, der kan indbringes for Styrelsen.
Læs mere om klager til styrelsen her: Kapitel 10 § 55 i Eksamensbekendtgørelsen.


Retlige forhold – hvad er det?

Et retligt forhold er hvis skolen har tilsidesat reglerne i forbindelse med sin behandling og afgørelse af en klage. For eksempel kan det være at skolen ikke har partshørt eleven korrekt eller ikke har overholdt en tidsfrist i klageforløbet.

Styrelsen kan IKKE tage stilling til faglige spørgsmål.


Regelgrundlaget

Undervisningsministeriet har information om proces for håndtering af klagesager. Se mere på UVM’s hjemmeside:

Her kan du finde de bekendtgørelser, der ligger bag reglerne:

Eksamensbekendtgørelsen – kapitel 10

Gymnasiebekendtgørelsen

(Alle links er gældende 2023. Vi tager således forbehold for, at UVM kan ændre web-adresser, procedurer og regler. Aktuel klagevejledning kan altid fås ved henvendelse.)

 

FGs Eksamensreglement

Eksamensreglement for Frederiksberg Gymnasium 2024

 

fg-miljoe-56