Elevrådets arbejde


Elevrådet på Frederiksberg Gymnasium er et partipolitisk uafhængigt skolepolitisk organ, der i samarbejde med ledelse, lærere og øvrige personalegrupper varetager elevernes tarv, trivsel, interesser og undervisningsmiljø.

Enhver elev på gymnasiet har ret til at deltage i alle elevrådsmøder samt få sine punkter på dagsordenen, da elevrådet er åbent og uforpligtende. Ligeledes deltager alle elever på lige fod ved beslutninger, såfremt eleven har stemmeret. Elevrådet har en ledelse, der har til opgave at fungere som elevrådets repræsentanter og består af formand, næstformand samt sekretær. Disse indkalder til møde og sørger for at viderebringe vigtige forslag fra elevråd til skolens ledelse.

Elevrådet deltager aktivt i debatten om elevtrivsel og er i denne forbindelse medlem af interesseorganisationerne DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning) og PIP (Pædagogik i Praksis).

Elevrådet er ligeledes et socialt forum, hvor mange venskaber og bekendtskaber dannes på tværs af årgang og studieretning bl.a. under den årlige hyttetur.

Følg med i Elevrådets arbejde på Facebook.

unspecified-2